Algemene voorwaarden

1. Algemene bepalingen

1.1 Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Slaapadvies BVBA
Deze algemene voorwaarden worden ook opgenomen in de bevestiging van uw bestelling en dient u goed te keuren bij het plaatsen van een bestelling op de webshop.

1.2 Slaapadvies BVBA is ingeschrevenen het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder nummer 0891.010.128. Via de website kan de koper slaapkamerartikelen bestellen.

Identiteit van de onderneming:
Slaapadvies BVBA, Nederzwijnaarde 2, 9052 Zwijnaarde, kbo nr. 0891.010.128, email: info@slaapadviesbvba.be, telefoonnr.: +32 09 258 24 00

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Slaapadvies BVBA en derden (hierna: ‘koper’) via de website van Slaapadvies BVBA gesloten overeenkomsten en op elke overeenkomst op afstand die vervolgens tussen u en Slaapadvies BVBA tot stand komt. Het Belgisch recht is van toepassing op het tot stand komen en het afwikkelen daarvan. Door het plaatsen van uw bestelling geeft u aan met deze algemene voorwaarden in te stemmen. Elke betwisting m.b.t. onze contractuele relaties met de koper valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent en de vrederechter van het 4 kanton Gent.

2. Koopovereenkomst

2.1 a. Alle opgaven van prijzen, specificaties, foto’s en/of andere aanduidingen van artikelen en/of diensten worden door Slaapadvies BVBA zorgvuldig op de website weergegeven. Slaapadvies BVBA kan echter niet instaan voor de juistheid daarvan. Slaapadvies BVBA is niet gebonden aan bestellingen welke zijn geplaatst op basis van op de website voorkomende onjuiste informatie.

b. Bepaalde verwijzingen op de website kunnen verwijzen naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en onderhouden. Slaapadvies BVBA heeft daarover geen controle en aanvaardt terzake geen aansprakelijkheid ten gevolge van de door een derde verstrekte informatie.

2.2 Overeenkomsten komen tot stand wanneer Slaapadvies BVBA de geplaatste bestelling bevestigt. Deze bevestiging volgt zo spoedig mogelijk op de ontvangst van het elektronische bestelformulier dat door de koper, overeenkomstig de bestelprocedure zoals vermeld op de website, is verstuurd. Door het tot stand komen van de overeenkomst gaat de betalingsverplichting voor de koper in. Door het versturen van het bestelformulier verklaart de koper kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Slaapadvies bvba.

2.3 Een overeenkomst tussen Slaapadvies BVBA en de klant wordt afgesloten in het Nederlands.

2.4 Orderproces: Wij verrichten de volgende technische stappen om tot sluiting van een overeenkomst met de opdrachtgever te komen:

 • De koper ziet een gedetailleerd voorbeeld van een door hem/haar gekozen product;
 • De koper kan, indien van toepassing, de gewenste maat en kleur van het product kiezen;
 • De koper kan vervolgens op “bestellen” klikken;
 • De koper kan indien, gewenst, op “verder winkelen” klikken om meerdere producten in de winkelwagen teplaatsen;
 • De koper kan in het winkelwagenscherm vervolgens nogmaals op “bestellen” klikken;
 • “Nieuwe” kopers hoeven geen account aan te maken, maar dienen bij een bestelling wel persoonlijke gegevens door te geven;
 • De koper kan aangeven welke betaalmethoden zijn of haar voorkeur heeft;
 • De koper ziet een besteloverzicht van zijn/haar producten;
 • De koper gaat over tot bestelling door op de knop “verder” te klikken;
 • Wij bevestigen de koop door het sturen van een orderbevestiging per e-mail.

3. Prijzen

3.1 De op de website vermelde prijzen gelden uitsluitend voor de levering van artikelen die via de website aangekocht worden. De vermelde prijzen op de website en de totaalprijs in uw winkelwagen zijn inclusief BTW. De gratis levering is exclusief montage, tenzij anders vermeld. Eventuele prijswijzigingen, typ- en/of drukfouten voorbehouden! Wij behouden ons bijgevolg ook het recht om de verkoop te weigeren zonder dat wij hiervoor een reden moeten geven of schadevergoeding verschuldigd zijn.

3.2 In sommige gevallen is sprake van aanbiedingsprijzen. Aanbiedingsprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig of zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt. De aanbiedingen of prijsopgaven op deze internetsite dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Zij binden Slaapadvies BVBA op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald.

3.3 Indien op vraag van de koper wijzigingen worden aangebracht aan de levertermijn en / of – plaats en/of – omstandigheden, of indien de koper verkeerde inlichtingen heeft verstrekt aan de verkoper, verwerft Slaapadvies BVBA het recht extra kosten aan de koper in rekening te brengen. Indien voor de leveringsdatum de BTW wijzigingen ondergaat, wordt de totale prijs in dezelfde mate aangepast.

4. Levering

4.1 Vermelding van leveringstermijnen op de website, in aanbiedingen, bevestigingen en/of overeenkomsten zijn indicatief en niet bindend, maar zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Overschrijding van een leveringstermijn brengt Slaapadvies BVBA niet in verzuim. Slaapadvies BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de overschrijding van een leveringstermijn.

4.2 De levering van de goederen dient te geburen binnen de 30 dagen na de bestelling op de website tenzij de klant heeft ingestemd met een andere levertermijn. Bij een overschrijding van de aangekondigde levertermijn zal Slaapadvies BVBA de klant op de hoogte stellen en heeft de klant het recht om de bestelling kosteloos te annuleren en een terugbetaling teverkrijgen.

4.3 Indienhetdoordekoperbesteldeproductnietvoorradigis,enopkortetermijnook niet beschikbaar komt, stelt Slaapadvies BVBA de koper hiervan op de hoogte. Indien mogelijk levert Slaapadvies BVBA de koper een alternatief artikel van tenminste gelijke prijs en kwaliteitaan.

4.4 In de winkelwagen krijgt de klant voor elk afzonderlijk product een geschatte levertermijn te zien. De volledige bestelling zal pas worden verzonden als alle producten klaar zijn om te verzenden. Hierop kan een uitzondering gemaakt worden op uitdrukkelijke vraag van de klant.

5. Bezorging

5.1 De klant dient zijn adresgegevens op de bevestigings e-mail op juistheid te controleren. De klant is verplicht om eventuele onjuistheden uiterlijk 3 werkdagen voor de overeengekomen bezorgdatum door te geven aan Slaapadvies BVBA. Eventuele kosten die het gevolg zijn van onjuiste adresgegevens op de bezorgbon zullen worden doorgerekend aan deklant.

5.2 Bezorgingen vinden uitsluitend plaats in Vlaanderen, tenzij het een klein pakket is dat met een koerierdienst verstuurd kan worden. Onder klein verstaan wij een maximaal gewicht van 20 kg en een maximale afmeting van 100 lengte x 50 breedte x 50 hoogte (in cm) Slaapadvies BVBA oordeelt zelf altijd over de wijze waarop de klant zijn bestelling bezorgd wordt. Indien we kiezen voor een externe transporteur brengen zij de goederen tot aan de drempel van de voordeur.

5.3 Slaapadvies BVBA bezorgt bestellingen op de met de klant overeengekomen bezorgdatum. Bezorging vindt plaats op het door de klant opgegeven adres. Indien er geen plaats van levering werd overeengekomen, dan geschiedt de levering op het adres van de koper. Kleingoed als dekbedden, kussens, hoeslakens en moltons e.d. worden door een pakketdienst thuis bij de klant bezorgd.

5.4 Indien de klant op het met Slaapadvies BVBA overeengekomen tijdstip niet op het opgegeven bezorgadres aanwezig is, is Slaapadvies BVBA gemachtigd om de klant voor een volgende levering, door de Slaapadvies BVBA bezorgdienst, bezorgkosten in rekening te brengen. Indien de pakketdienst bij de eerste poging de klant niet thuis treft, wordt de volgende dag kosteloos nogmaals een poging gedaan.

5.5 De klant dient voor bezorging de entree/doorgang van de woning vrij te maken van obstakels, om zo beschadigingen aan het artikel en/of de klant zijn eigendommen te voorkomen. Dit inclusief muren en laaghangende armaturen, zodat onze aangestelden vlot de goederen op de plaats van de bestemming kunnen brengen en eventueel monteren. De koper is eveneens verantwoordelijk na te gaan of er voldoende ruimte aanwezig is om de artikelen op een verantwoorde manier binnen te krijgen. Onder verantwoorde manier wordt verstaan: een manier waarop de veiligheid van onze aangestelden op geen enkel moment in het gedrang komt.

5.6 Door middel van ondertekening van de leverbon tekent de klant voor een correcte en volledige aflevering. Indien de klant zijn bestelling bezorgd wordt door een pakketdienst tekent de koper voor ontvangst van zijn bestelling de vrachtbrief van de pakketdienst.

5.7 Vanaf het moment van de levering of afhaling van de goederen draagt de koper alle risico’s m.b.t. de verkochte goederen.

5.8 Bij het uitblijven van betaling op het moment van de levering of afhaling is het voor Slaapadvies BVBA mogelijk om niet over te gaan tot de daadwerkelijke levering. Indien en voor zover Slaapadvies BVBA niet overgaat tot levering is de klant gehouden aan Slaapadvies BVBA de kosten van transport en een bedrag van 49 EUR per dag, of gedeelte van de dag, totdat levering plaatsvindt te voldoen. Deze kosten zijn ter vergoeding van de kosten die Slaapadvies BVBA heeft wegens opslag van de zaak/zaken.

5.9 Wanneer de koper weigert de hem aangeboden correcte en onbeschadigde goederen terstond in ontvangst te nemen, zijn daaruit voortvloeiende vrachtkosten, onkosten van opslag e.d. voor de rekening van de koper.

5.10 De goederen worden geacht aanvaard te zijn door de koper op de dag van de levering, behalve in geval van een duidelijk omschreven en gedetailleerde klacht die aan de verkoper per aangetekende brief moet bekendgemaakt worden binnen 7 werkdagen op het adres van de maatschappelijke zetel: Nederzwijnaarde 2 te 9052 Zwijnaarde. De koper kan een klacht niet inroepen om de betaling van de facturen of van de verkoopbonnen op te schorten of uit te stellen. Indien een klacht na thuisbezoek

bij de klant, na grondig onderzoek en eventueel overleg met de leverancier ongegrond blijkt, kan Slaapadvies BVBA hiervoor een kost van 70 EUR per factuur aanrekenen aan de klant.

5.11 Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, maat, afwerking e.d. kunnen geen grond voor klachten opleveren, noch kleurafwijkingen van materialen en foto’s op de website. Indien de klant zelf door Slaapadvies BVBA geleverde zaken monteert, dient de klant zich vóór montage van de goede staat daarvan te overtuigen. Na montage door de klant, vervalt elke aanspraak op zichtbare afwijkingen.

5.12 Reclamaties geven de klant nimmer het recht om compensatie of schuldvergelijking toe te passen.

5.13 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of uitgevoerd werk. Onoordeelkundig handelen van of onvoldoende zorg voor de geleverde zaken sluit elke klacht uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen. Noch aan een verkleuring van hout, kunststof, textiel of vezelstoffen welke uit technisch oogpunt niet te voorkomen is of welke volgens handelsusance algemeen wordt toegelaten, noch aan ondergeschikte afwijking van andere aard kan een klant het recht ontlenen op vervanging, herstel of schadevergoeding.

6. Betaling

6.1 Betaling door de koper geschiedt vooraf per internetbetalingsomgeving Mollie, ook betalingen via overschrijving verlopen via deze betalingsomgeving. In uitzonderlijke gevallen kan het aankoopbedrag bij aflevering worden voldaan per pin of contante betaling. Dit enkel met uitdrukkelijke toestemming van Slaapadvies BVBA. We aanvaarden enkel contante betaling indien de totale waarde van de bestellingen per adres niet hoger zijn dan 2999 EUR. Slaapadvies BVBA is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering van de betaalopdracht.

6.2 Wanneer het internetorder, telefonische order of emailorder bij Slaapadvies BVBA ontvangen is gaan wij over tot bestelling van de door u bestelde artikelen.

6.3 Indien de koper niet tijdig betaalt, is deze in verzuim zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist. De koper is in dat geval vanaf de vervaldag een intrest verschuldigd aan Slaapadvies BVBA van 9,5 % op jaarbasis vanaf de vervaldag van het verschuldigde, meer een schadevergoeding forfaitair bepaald op 10 % van het openstaande saldo met een minimum van 25,00 EUR. Bij niet tijdige betaling is de koper bovendien verplicht tot vergoeding van de door Slaapadvies BVBA gemaakte redelijke kosten voor invordering (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk), waaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

6.4 Bij een niet tijdige betaling door de koper is Slaapadvies BVBA van rechtswege en zonder verplichting tot schadevergoeding ontheven van haar verplichting tot nakoming van de afgesloten overeenkomst en levering van door de koper bestelde artikelen.

6.5 De eigendom van door Slaapadvies BVBA reeds voor ontvangst van betaling aan de koper geleverde artikelen gaat pas op de koper over indien de koper al hetgeen hij uit hoofde van de koopovereenkomst aan Slaapadvies BVBA is verschuldigd, aan Slaapadvies BVBA heeft voldaan. Het risico terzake van de reeds afgeleverde artikelen gaat echter reeds over op de koper op het moment van aflevering. Ook in geval van verandering of incorporatie in andere goederen. Tot de volledige betaling van de prijs is het voor de koper verboden de goederen aan een derde te verkopen of deze goederen in pand te geven.

6.6 Indien u kiest voor betaling bij levering behouden wij ons het recht voor om een voorschot van 30% te vragen.

7. Garanties

7.1 Slaapadvies BVBA garandeert dat de door Slaapadvies BVBA geleverde artikelen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid mogen worden verwacht. Mocht het door de koper gekochte product bij aankomst zichtbare gebreken vertonen, meld dit dan alstublieft direct per e-mail of telefoon. Slaapadvies BVBA zal het product dan zo spoedig mogelijk vervangen dan wel repareren.

7.2 Al de producten uit het assortiment van Slaapadvies BVBA worden geleverd met fabrieksgarantie volgens de garantiebepalingen van de betreffende fabrikanten. Deze kan u nalezen in paragraaf 7.5. Indien U aanspraak wenst te maken op de garantie, dient U dit schriftelijk aan Slaapadvies BVBA te laten weten. Wij vragen u om uw bestelbon en foto’s toe te voegen. De waarborg geldt enkel en alleen bij normaal gebruik. De waarborg slaat enkel en alleen op fabricatiefouten. De waarborg is degressief, en komt alleen de eerste 2 jaar in aanmerking voor een volledige garantie op fabricatiefouten.

7.3 Er geldt geen garantie in de volgende omstandigheden:

a. Ten aanzien van normale slijtage.
b. Indien de originele aankoopfactuur niet kan worden voorgelegd, of als deze is gewijzigd of onleesbaar gemaakt.
c. Bij onoordeelkundig gebruik.
d. Bij beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid.
e. Bij van buitenaf komend onheil (b.v.: blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen,etc.).
f. Indien anderen dan Slaapadvies BVBA, zonder voorafgaande toestemming van Slaapadvies BVBA, herstel- of andere werkzaamheden aan het artikel hebben uitgevoerd.
g. Een verkeerde behandeling of verkeerd gebruik van de matras of bodem. Bij gebruik van een lattenbodem mag de spatie tussen de latten van een lattenbodem slechts 2,5cm zijn en moet deze in perfecte staat zijn. Een spiraalbodem mag geen metaalvermoeidheid hebben door ouderdom. Een boxspring mag geen verzakking vertonen.
h. Slijtage of verkleuring van bekledingstijken en garens.
i. Alle vervormingen die het gevolg zijn van verkeerde behandeling of fout gebruik, opzettelijke beschadigingen, abnormale verschijnselen van vochtigheid of warmte, schimmel en andere vervuilingen zoals urine, bloed, …
j. Om de levensduur van uw matras te verlengen worden volgende gebruiksadviezen best opgevolgd :

 • Draai regelmatig (minstens om de maand) de matras ondersteboven en ook van voet- naar hoofdeinde.
 • Matrassen met zomer-winterzijde en viscoschuim enkel hoofd- en voeteinde draaien.
 • Zorg voor een goedeventilatie.
 • Leg de matras steeds op een nieuwe en goed ondersteunende matrasdrager.
 • Zorg regelmatig voor verluchting, maar stel de matras niet bloot aan direct zonlicht.
 • Bescherm uw matras d.m.v. een matrasbeschermer.
 • Verlucht of was ook regelmatig uw matrasbeschermer.
 • Voor de matras met afritsbare hoes : onderhoud strikt volgens innaai-etiket.
 • Om het productieproces te verbeteren wordt de hoes beperkt aan de kern bevestigd. Bij de eerste maal ontritsen mag u de hoes voorzichtig lostrekken van de kern, dit heeft geen negatieve gevolgen voor de kwaliteit van uw matras.

k. TOLERANTIES

De opgegeven maten zijn indicatief. De overeenkomstige werkelijke productiematen kunnen afwijken, zowel in de lengte ais in de breedte.

Matrassen:
Lengte: ± 2 cm
Breedte: ± 1 cm
l. Bij het verwijderen van het waarborgetiket vervalt elke garantie.

m. De matras kan na verloop van tijd tot 15% aan hoogte of 20% aan stramheid verliezen. Door gebruik kunnen doorstikkingsmaterialen in de matrasbekleding tot 65% van hun aanvangsdikte blijvend worden samengedrukt. Vanzelfsprekend vallen deze normale evoluties niet onder de garantie. Voor de zichtbare gebreken die bij de ontvangst van uw matras of bodem werden vastgesteld, kan achteraf geen garantie meer verleend worden wanner dit niet direct gemeld werd.

n. Slijtage en verkleuring van matrastijken en garens komen niet in aanmerking voor garantie.

o. Het persoonlijk aanvoelen van ligcomfort valt niet onder fabrieksgarantie.

7.4 De koper is verplicht met bekwame spoed na levering van de bestelde artikelen te onderzoeken of Slaapadvies BVBA de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Slaapadvies BVBA terstond, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na levering, schriftelijk in kennis te stellen van de eventuele geconstateerde gebreken. Indien dit niet gebeurt, wordt Slaapadvies BVBA geacht aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te hebben voldaan.

7.5 Slaapadvies BVBA geeft u de volgende waarborg tegen verborgen gebreken die bestaan op het moment van de aankoop: De commerciële garantietermijn bedraagt 2 jaar.

Deze garantie gaat in bij levering en betreft alle verborgen fabricagefouten en defecte materialen. Tijdens het eerste jaar is de garantie volledig en dekt ze alle kosten van herstel of vervanging en vervoer*. Daarna wordt er rekening gehouden met een waardevermindering door gebruik. Na herstelling of vervanging van het product wordt de garantieperiode niet automatisch verlengd.

*Is het herstel of de vervanging echter onmogelijk of staat zij buiten verhouding met de waarde van het goed; dan kan er ook een alternatieve vorm van genoegdoening worden voorgesteld, zoals vervanging door een gelijkaardig product of een waardebon.

7.6 Tijdens de eerste weken van gebruik kan een lichte verzakking worden vastgesteld. Dit is de normale setting van de afdekmaterialen. Dit is volledig normaal en laat de garantie niet gelden. Gewoon even de matras opschudden is voldoende. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie moet de kuilvorming minstens 30 mm bedragen en binnen de 3 maanden na aankoop gemeld worden. Nadien vervalt elke eis tot schadevergoeding. Goederen dienen onmiddellijk gecontroleerd te worden op transportschade, het in ontvangst nemen van de bestelling geldt als goedkeuring.

7.7. De commerciële garantie die door Slaapadvies BVBA wordt aangeboden doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de consument zoals voorgeschreven door de wet van 1 september 2004. Naast de commerciële garantie waarborgt Slaapadvies BVBA overeenkomstig artikelen 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijke Wetboek, elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het goed en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering.

8. Ontbinding enretournering

8.1
a. De koper heeft gedurende 14 werkdagen na ontvangst van het artikel het recht de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen. Deze periode moet u echter niet verwarren met een ‘op proef-periode’. Uitzondering hierbij zijn speciaal voor u samengestelde producten of speciaal voor u op maat bestelde producten (dit geldt voor alle bedden, boxsprings, matrassen en lattenbodems). Alle annuleringen dienen schriftelijk aan Slaapadvies BVBA te worden doorgegeven. U dient in uw schriftelijke annulering in ieder geval uw volledige naam, telefoon- en ordernummer te vermelden. In geval van ontbinding dient het artikel onmiddellijk en verantwoord (dat wil zeggen: met zo min mogelijk risico op beschadiging) aan Slaapadvies BVBA te worden geretourneerd. Als de koper zijn bestelling van op maat bestelde artikelen zoals bedden, boxsprings, matrassen en lattenbodems wenst te annuleren tijdens de bestelperiode, ofwel voordat de goederen geleverd zijn, rekenen wij hiervoor 30% annuleringskosten.

b. De kosten voor het retourneren van de bestelling dienen te worden voldaan door de koper. Indien de bestelling door de Slaapadvies BVBA bezorgdienst wordt opgehaald worden deze kosten in mindering gebracht op het te restitueren door de koper betaalde aankoopbedrag. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan Slaapadvies BVBA zijn voor verantwoording en rekening van de klant.

c. Nadat de koper een beroep heeft gedaan op de ontbinding en de bestelling retour is ontvangen en deze voldoet aan de genoemde voorwaarden van lid. 8.2, zal Slaapadvies BVBA binnen 14 dagen het aan de koper verschuldigde bedrag restitueren. Restitutie geschiedt op de door de koper opgegeven bankrekening.

8.2 De aanspraak op terugbetaling is aan de volgende voorwaarden gebonden: a. De artikelen zijn geheel compleet en in de originele staat;

b. De artikelen moeten in de originele gesloten en ongeopende verpakking zitten (indien de koper gebruik maakt van de montageservice en de artikelen zijn uitgepakt en/of geplaatst vervalt dan ook het recht van retour);

c. De artikelen zijn ongebruikt enonbeschadigd;

d. Een tot een verminderd volume verpakte matras wordt geacht gebruikt te zijn indien zij haar normaal volume heeftaangenomen.

e. De artikelen zijn schoon, zoals de klant deze heeft ontvangen; f. De koper kan de originele aankoopfactuur voorleggen;

g. Het recht van retour geldt niet voor producten die op maat besteld/vervaardigd zijn of voor speciale eenmaligeaanbiedingen.

h. Hetaangebrachteveiligheidslabelopproductendieomwillevanhygiënischeredenen niet kunnen herverkocht worden mag niet verbroken zijn. De klant is hier van op de hoogte door deze algemene voorwaarden.

8.3 U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Slaapadvies BVBA, maatschappelijke zetel te 9052 Zwijnaarde, aan de Nederzwijnaarde nr. 2, kbo nr. 0891.010.128, tel.: +32 09 258 24 00e-mail: info@slaapadviesbvba.be) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Het modelformulier voor herroeping is te vinden op
http://economie.fgov.be/nl/binaries/Bijlage_2_VI_en_XIV_WER_formulier_voor_herroep ing_tcm325-275274.pdf

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping:
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Indien de goederen door hun aard niet op normale wijze via de post teruggezonden kunnen worden, kunnen de goederen door de bezorgdienst van Slaapadvies BVBA opgehaald worden. In dat geval komen de directe kosten van het terugzenden van de goederen voor uw rekening. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 149 EUR

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

De bewijslast ten aanzien van de uitoefening van het herroepingsrecht overeenkomstig de artikelen 8.1 t.e.m. 8.4 ligt bij de consument.

9. Overmacht / Niet toerekenbare tekortkoming

9.1 Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat (verdere) uitvoering der overeenkomst voor Slaapadvies BVBA niet mogelijk is als gevolg van overmacht, heeft Slaapadvies BVBA het recht, zonder alsdan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

9.2 AlsovermachtzalgeldenelkeomstandigheidbuitentoedoenvanSlaapadviesBVBA, waardoor de normale uitvoering der overeenkomst wordt verhinderd waarbij met name wordt gedacht aan weersomstandigheden, maar het omvat in ieder geval ook stakingen, oorlogen, molest- brand- en waterschade, defecten aan machinerieën, bedrijfsstoringen, energiestoringen, belemmering of vertraging in / van het transport van materialen of te leveren zaken, het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning, maatregelen van de overheid alsmede de gevolgen hiervan, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite. Tevens wordt als overmacht beschouwd het niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door de leveranciers van Slaapadvies BVBA en in het algemeen alle andere gebeurtenissen die zich aan de controle van Slaapadvies BVBA onttrekken, waaronder ziekte bij het personeel van Slaapadvies BVBA, haar leverancier(s) en/of door haar in te schakelen derden.

10. Privacy Statement

10.1 Uw privacy is een serieuze zaak. Zeker op internet, waar niet altijd even duidelijk is wat wel en niet over u bekend is of wordt. Omdat wij u (in meerdere of mindere mate) vragen om persoonlijke gegevens, vinden wij het belangrijk te laten weten wat er met die informatie gebeurt. Slaapadvies BVBA respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle informatie die u aan Slaapadvies BVBA verstrekt, wordt strikt vertrouwelijk behandeld en op geen enkele manier aan derden beschikbaar gesteld.

Alle gegevens die u ons doorgeeft, worden door ons opgeslagen en in eigen verband gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van een verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering voor verkoop à contant, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer, alsmede het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen, tenzij u tegen het toesturen daarvan bezwaar hebt gemaakt na het plaatsen van eenbestelling.

Indien u deze ontvangt kan u zich alsnog uitschrijven via een link onderaan in de mail. Daarnaast worden uw gegevens gebruikt om winkelen via de website zo aangenaam mogelijk te maken. Daarom slaan wij uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u producten aanbevelen die u mogelijk interessant vindt.

10.2 Persoonsgegevens zullen door Slaapadvies BVBA niet worden verstrekt aan derden die niet gelieerd zijn aan Slaapadvies BVBA, behoudens indien hiervoor expliciete toestemming is gegeven door de koper of indien dit noodzakelijk is in verband met wettelijke eisen.

10.3 Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de koper worden gewijzigd.

Een dergelijk verzoek kan de koper via e-mail indienen. 10.4

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Slaapadvies BVBA gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Slaapadvies BVBA geen cookies ontvangt.

10.5 Deze privacy policy werd opgesteld met inachtneming van de GDPR-regels.

11. Klachten en Reparaties

11.1 Slaapadvies BVBA streeft naar een volledige tevredenheid van haar klanten. Mocht er onverhoopt toch iets niet helemaal goed zijn gegaan of niet aan de verwachtingen voldoen, dan kan de koper zijn klacht aan ons bezorgen. Dit kan telefonisch op +32 9 258 24 00. Dit kan ook per e-mail op info@slaapadviesbvba.be of per post opsturen naar ons postadres (Slaapadvies bvba, nederzwijnaarde 2, 9052 Zwijnaarde). Indien de koper na ingebruikname bij een defect Slaapadvies BVBA wil vragen om herstel van het artikel bepaalt Slaapadvies BVBA op welke wijze dit eventueel zal geschieden.

11.2 De koper kan voor een verzoek om herstel van beschadigde artikelen contact opnemen met Slaapadvies BVBA. Herstel geschiedt door middel van een bezoek door iemand uit ons montage team of door onze servicedienst. Het is mogelijk dat Slaapadvies BVBA het artikel eerst laat ophalen door de Slaapadvies BVBA bezorgdienst, om vervolgens tot een herstelling over te gaan.

11.3 Het herstellen of vervangen van een artikel tijdens de garantieperiode en het terugbezorgen van het artikel zijn voor rekening van Slaapadvies BVBA. Buiten de garantieperiode worden er kosten door Slaapadvies BVBA aan de koper doorgerekend.

11.4 Iedere aansprakelijkheid van Slaapadvies BVBA jegens de koper is beperkt tot maximaal het door de koper aan Slaapadvies BVBA uit hoofde van de overeenkomst te betalen bedrag. Slaapadvies BVBA is nooit aansprakelijk voor schade in de vorm van omzet- of inkomstenderving, verminderde goodwill of enige andere gevolgschade.

11.5 Een klacht indienen in verband met de webshop kan ook bij BeCommerce, aangezien wij de BeCommerce-gedragscode onderschrijven. Deze kan u hiervinden. In het uiterste geval kan u ook beroep doen op de BeCommerce geschillencommissie.

11.6 U kan ook een klacht indienen bij de Europese commissie via deze link.

U vult een klachtenformulier in en stuurt deze in. De klacht wordt doorgestuurd naar de betrokken onderneming, die een ADR-entiteit voorstelt aan de consument. V an zodra de consument en de onderneming akkoord gaan over het feit een ADR-entiteit deze klacht te laten behandelen, zal het ODR-platform het dossier automatisch doorzenden naar die ADR-entiteit. De ADR-entiteit handelt de zaak volledig online af en verbindt zich ertoe een oplossing te hebben binnen de 90 dagen.

11.7 Slaapadvies BVBA biedt ten allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website https://www.eccbelgie.be. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het meldpunt https://meldpunt.belgie.be/meldpunt

12. Aansprakelijkheid

12.1 Slaapadvies BVBA is nimmer aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade, bedrijfs – en / of stagnatieschade, daaronder begrepen vertraging in de levering van zaken en/of oplevering van het werk, ontstaan door gebreken aan de geleverde goederen en/of door Slaapadvies BVBA verrichte werkzaamheden, behoudens opzet en/of grote schuld zijdens Slaapadvies BVBA.

12.2. Slaapadvies BVBA zal nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook en door welke oorzaak dan ook, hoger dan het totaalbedrag van de transactie tussen Slaapadvies BVBA en de klant.

12.3. Indien en voor zover Slaapadvies BVBA zich niet op enige exoneratie zal kunnen beroepen is zij enkel gehouden tot vergoeding van schade tot het bedrag waarvoor haar aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt.

12.4. Geleden schade dient ons per aangetekend schrijven naar onze maatschappelijke zetel; Nederzwijnaarde 2 te 9052 Zwijnaarde binnen een termijn van 3 werkdagen meegedeeld te worden.

13. Slotbepaling 13.1

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Slaapadvies BVBA en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.